FOTORELACJA Z ROZDANIA NAGRÓD

Z wielką przyjemnością informujemy, że konkurs "Kulinarne wariacje z Berlinkami" został rozstrzygnięty.

A oto zwycięzcy:

1 miejsce

Bon turystyczny Biura Podróży Wakacje.pl S.A. o wartości  6 000 zł  wygrywa:  Pani Blanka W.,

2 miejsce

 Weekend dla dwóch osób w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness Mazury o wartości 1000 zł wygrywa: Pani Agnieszka K.

3 miejsce

Voucher na zabiegi kosmetyczne o wartości 300 zl wygrywa: Pani Anna Z.

Komisja przyznała również nagrodę pocieszenia dla Pana Zygmunta B.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu - dziękujemy !!!

  

  

  

 

   

      

      

 

 

 

 

 

SPOŁEM” PSS w OLSZTYNIE

REGULAMIN KONKURSU

Kulinarne wariacje z Berlinkami

                                         

                                         § 1. Postanowienie ogólne:

1) Konkurs pod nazwą „Kulinarne wariacje z Berlinkami, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwaną dalej Organizatorem.

2) Fundatorem nagród w konkursie jest ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w

 Morliny 15, 14-100 Ostróda, NIP: 7541015206, REGON: 530978422, zwany dalej Fundatorem.

3) Konkurs przeprowadzony będzie w sklepach sieci „Społem” PSS w Olsztynie na terenie miast: Olsztyn, Mrągowo, Szczytno, Kętrzyn.

 4) Konkurs trwać będzie od 25 października do 30 listopada 2018 roku.

5) W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Osoby te muszą zamieszkiwać terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6) Administratorem zbioru danych osobowych związanych z Konkursem jest „Społem” PSS w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.

7) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu /zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO, i na nieodpłatne przeniesie praw autorskich majątkowych do utworu. Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.

8) Nie złożenie wszystkich oświadczeń wymaganych w formularzu konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

9)  W Konkursie nie mogą brać udziału:

- pracownicy „Społem” PSS w Olsztynie oraz pracownicy Animex Foods Sp. z o.o. sp. k

- oraz osoby najbliższe wobec osób wymienionych w podpunkcie wyżej, tj. małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, pozostający w stosunku przysposobienia.

 

                                                §2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1) W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

  1. W okresie od 25 października do 30 listopada 2018 r. dokonać zakupu promocyjnego w sklepach Społem PSS w Olsztynie za min. 50 zł na jednym paragonie, w tym dokonać zakupu produktów Animex Foods sp.  z o.o. sp.k – Krakus, Morliny, Mazury Ełk, Yano - za min. 10 zł
  2. Wypełnić formularz konkursowy /Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu/ poprzez:                    

1. podanie danych osobowych:                                                                                            

 -     imię i  pierwsza litera nazwiska,                                                                                                                

-     miejscowość zamieszkania,                                                                                                            

-     numer telefonu/email,

-     podać numer paragonu, który znajduje się w lewym dolnym rogu pod sumą np.: 00005#1, datę  zakupu ( załącznik nr 2)

2. wyrażenie wymaganych oświadczeń i zgód na potrzeby Konkursu 

3. data i podpis uczestnika

c. Wypełnić zdanie konkursowe w dowolnej formie ( hasło, wiersz, fotografia lub inne) pt: ” Kulinarne wariacje z Berlinkami” zwane dalej Zdaniem.

d. Zachować oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do udziału w konkursie.

2) Z zakupu promocyjnego wyłączone są następujące produkty:

- napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016 poz. 487 j.t. z późn. zm.);

- wszelkie wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 t.j.);

- leki

 - preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią.

3) Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanego Zdania przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym  wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana praca konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatora, Organizatora, spowodowane opublikowaniem Zdania zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Fundatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

4) Formularze konkursowe dostępne są w sklepach sieci Społem PSS w Olsztynie.

5) Formularz konkursowy należy w dniach 25.10-30.11.2018 roku /zgłoszenie konkursowe/:

  • wrzucić do oznaczonej urny znajdującej się w sklepie, lub
  • wysłać na adres e-mail: konkurs@spolem.olsztyn.pl , lub
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: SPOŁEM” PSS w Olsztynie, Dział Handlu i Marketingu ul. Towarowa 3, Blok B, 10-416 Olsztyn, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego

6) Każdy uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, z tym, że jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia konkursowego.

7) W Konkursie biorą udział tylko ważne formularze konkursowe, tj.

a) niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione ( zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z                                                                                                                   

b) wykonanym zadaniem  konkursowym , które jest tą częścią formularza konkursowego / zadanie konkursowe /, która podlega ocenie komisji konkursowej.

8) Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

  1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
  2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,
  3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora lub Fundatora
  4. zawarł w zadaniu Konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

      e.  przesłane przez niego Zdanie narusza prawo lub prawa osób trzecich.

                                                 § 3. Nagrody:

1) Nagrodami w Konkursie są:                                             

a) Nagroda w postaci bonu turystycznego Biura Podróży Wakacje.pl S.A. o wartości  6 000 ( słownie: sześć tysięcy zł.) do realizacji na wycieczkę do Maroka ( lub inną dowolną dostępną w momencie realizacji bonu wycieczkę z oferty biura zgodnie z warunkami realizacji bonów dostępnymi na stronie https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html)

W przypadku, gdy wartość wybranej wycieczki przekracza wartość Bonu turystycznego Laureat zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów we własnym zakresie.

b) Weekend dla dwóch osób w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness Mazury o wartości 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł)- załącznik nr 3

c) Voucher na dowolny zabieg kosmetyczny o wartości 300 zł ( słownie: trzysta zł) w

 ( do wyboru):

- Klinika Malwina Radzikowska -ul. W. Kętrzyńskiego 5 w Olsztynie,

- Natalii Studio- ul. Staromiejska 1 w Mrągowie,

-Yasumi Epile- ul. Wojska Polskiego 17/3 w Kętrzynie

- Euro kosmetyka- ul. 1 Maja 42 w Szczytnie

2) Płatnikiem podatku dochodowego od nagród jest Organizator.

 3) W celu odebrania nagrody laureat zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.

a) Jeżeli wartość nagrody przekroczy 2000 zł ( słownie: dwa tysiące zł) brutto zwycięzca konkursu, w celu odebrania nagrody głównej, zobowiązany jest uzupełnić swoje dane osobowe z dowodu tożsamości.

4) Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian  jej ekwiwalentu pieniężnego,

 

                                          § 4. Wyłanianie zwycięzcy:

1) W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.

2) Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.

3) Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów zostanie wyłonionych 3 najlepszych w ocenie Komisji prac konkursowych z ustaleniem listy Zwycięzców.

4) Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

5) Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół ten będzie dostępny dla wszystkich Uczestników w siedzibie Organizatora.

 6) Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do 14.12.2018 roku.

7) W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy wskazanej w pkt. 3.

 

                                      § 5. Powiadomienie o wygranej                                                          

1) Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej do 20.12.2018 r. Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w ciągu trzech następujących po sobie dni.

2) Dane Laureatów konkursu ( imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ogłoszone-w przypadku wyrażenia takiej zgody w formularzu konkursowym, również na stronie internetowej Organizatora.

3) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu z Laureatem konkursu, wówczas traci on prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.

5) Organizator po nawiązaniu kontaktu z Laureatem konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody. 

6) Warunkiem wydania Nagrody jest osobisty przyjazd oraz okazanie przez Zwycięzcę paragonu, który uprawniał go do udziału w Konkursie oraz dowodu osobistego.

7) Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.

8) Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja  z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.

9) Ostateczny termin odebrania nagród upływa 15.01.2019 roku.

                               §  6. Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 14.12.2018 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie Dział Handlu i Marketingu ul. Towarowa 3, Blok B 10-416 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, pełne dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.

2) Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane.

3) Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 21.12.2018 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.

4) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

                            § 7.  Postanowienia Końcowe

1) Regulamin Konkursu dostępny jest w sklepach sieci Społem PSS w Olsztynie, na www.spolem.olsztyn.pl, oraz w dziale Handlu i Marketingu na ul. Towarowej 3 blok b, 10-089 Olsztyn.

2) Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia.

4) Uczestnicy mają obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych do 30.11.2018 roku. Negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku ponosi Uczestnik.

5) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

6) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

7) Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

8) Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9) Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie może nieodpłatnie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu - zgodnie z RODO.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Dane Laureatów nagród będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród.

10) Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z:

- umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,

- utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką,

- wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie jego pamięci

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu

- wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz. U. nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 90, poz. 631.

Jako Laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

 

ZAŁĄCZNIK NR 2:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

Nocleg w pokoju Classic dla 2 osób /śniadanie + Termy w cenie/

Obiadokolacja z lampką wina dla 2 osób

Masaż ciała dla 2 osób

Zabieg na twarz dostosowany do potrzeb skóry

 

Koszt pakietu: 1000 zł

 

 

 

 

14/12/2018
do góry