Karta Klienta SPOŁEM

Z  KARTĄ  KLIENTA  SIĘ  OPŁACA

 
W Spółdzielni funkcjonuje Karta Klienta Społem upoważniająca do zakupów z 3 % rabatem. Liczba kart jest ograniczona. Karta obowiązuje we wszystkich sklepach Spółdzielni na terenie Olsztyna, Kętrzyna, Mrągowa i Szczytna.
Koszt zakupu Karty wynosi 15,00 zł.

 

 
Regulamin Karty Klienta "Społem" PSS w Olsztynie na 2019r.
 
 • Zasady funkcjonowania Karty Klienta Społem
 1. Uprawnionymi do korzystania z Karty  Klienta  są:
 • członkowie Spółdzielni, którzy otrzymują kartę członkowską – bezterminową i nieodpłatną; 
 • inne osoby, nie będące członkami Spółdzielni, które kupują kartę za ustaloną cenę. Karta będąca w sprzedaży jest ważna przez rok kalendarzowy. Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu. Karty Klienta na 2018 rok, zarejestrowane do 30 listopada 2018 r., zachowują ważność do końca roku 2019.
 1. Przez inne osoby, nie będące członkami Spółdzielni, rozumie się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne.
 2. KARTA KLIENTA Społem upoważnia do zakupu towarów z 3% bonifikatą z wyłączeniem:
 • wyrobów tytoniowych,
 • alkoholu (w tym piwa),
 • doładowań telefonów komórkowych,
 • biletów autobusowych,
 • kart zdrapek.
 1. Rabat z tytułu Karty Klienta Społem nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w sklepach Spółdzielni.
 2. Rabat przysługuje wyłącznie po okazaniu oryginalnej Karty Klienta i odczytaniu jej kodu przez skaner kasowy - nie jest możliwe uzyskanie rabatu na podstawie zdjęcia czy kopii Karty. W sklepie Nr 10 kod Karty wprowadzany jest ręcznie.
 3. Karta Klienta jest honorowana we wszystkich placówkach "Społem" PSS w Olsztynie, na terenie Kętrzyna, Olsztyna, Mrągowa i Szczytna.
 4. Płatność za zakupy z użyciem Karty Klienta Społem może nastąpić w formie gotówki, karty płatniczej lub bonów akceptowanych przez "Społem" PSS w Olsztynie.
 5. Na żądanie Spółdzielni, Karta Członka Spółdzielni podlega niezwłocznemu zwrotowi.
 6. Bezterminowa Karta Członkowska może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wydana oraz osoby, z którymi Członek Spółdzielni prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Niedopuszczalne jest użyczanie Kart Członkowskich innym Klientom.
 7. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży bezterminowej KARTY członkowskiej należy natychmiast powiadomić Spółdzielnię. Za wydanie zastępczej KARTY członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. Nie wydaje się duplikatów utraconych lub zniszczonych kart rocznych (pkt. 1, lit. b).
 8. Przy jednorazowym zakupie przysługuje bonifikata wyłącznie z tytułu jednej Karty Klienta.
 9. Wartość zakupu i kwota bonifikaty z tytułu Karty Klienta dokumentowane są na paragonach kasowych.
 10. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Karty Klienta i związanych z tym bonifikat w każdym czasie.
 • Zasady rejestracji Karty Klienta Społem
 1. Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca właścicielem aktywnej Karty Klienta Społem, może dokonać rejestracji Karty poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie . Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Rejestrującego oświadczenia, że spełnia on wymogi, o których mowa w poprzednim zdaniu.
 2. Rejestracji podlegają Karty Klienta wydane na rok 2018 i lata kolejne oraz bezterminowe karty członków Spółdzielni.
 3. Rejestracja Karty jest dobrowolna i nie wpływa na jej funkcjonowanie, opisane w części I. niniejszego regulaminu.
 4. Osoba dokonująca rejestracji Karty zobowiązana jest do podania w formularzu numeru Karty Klienta oraz swoich aktualnych i prawdziwych danych. Posiada także prawo do ich aktualizowania za pośrednictwem konta on-line. Konto zakładane jest automatycznie wraz z rejestracją Karty. Dostęp do konta i wgląd w dane możliwy jest po podaniu numeru Karty Klienta oraz ustalonego hasła.
 5. Rejestracja Karty Klienta Społem wiąże się z koniecznością zaakceptowania Regulaminu.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „Społem” PSS w Olsztynie w celach marketingowych.
 7. Rejestrując Kartę Klienta poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną od „Społem” PSS w Olsztynie.
 8. Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania Karty i korzystania z przywilejów z tym związanych. Wszelkie zgody, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowych, mogą być w każdej chwili odwołane. Korespondencja w w/w zakresie powinna być kierowana na adres .
 9. „Społem” PSS w Olsztynie ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywać od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.spolem.olsztyn.pl.

 

 • Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez "Społem" PSS w Olsztynie, z siedzibą 10-576 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 2/8

 1. Administratorem Danych Osobowych /ADO/ klientów jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000048138, Nr NIP739-020-36-99, Nr Regon: 000675710
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 521 19 24, e-mail:
 3. Administrator przetwarzadane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa /art. 6 RODO/.
 4. Administrator przetwarza dane osoboweposiadaczy Karty Klienta Społem w celu:
 • realizacji praw nabywców Karty Klienta zgodnie z „Regulaminem Karty klienta Społem PSS w Olsztynie” oraz zawartych umów sprzedaży.
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe klientów na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a i bRODO w sposób zautomatyzowany /w formie profilowania/, w celu przedstawienia im wyselekcjonowanej oferty handlowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty przetwarzające na podstawie podpisanych przez Administratora umów o przetwarzanie danych.
 3. Dane osobowe klientów mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klientów będą przetwarzane i przechowywane:
 • przez okres niezbędny dla dokonywania rozliczeń z organami podatkowymi;
 • przez okres funkcjonowania Karty Klienta Społem PSS w Olsztynie, nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym administrator pozyskał dane osobowe.
 • przez okres uprawniający do realizacji roszczeń z tytułu zawartych z klientami Administratora umów, w ramach reklamacji.
 1. Administrator stosuje monitoring wizyjny w następujących placówkach handlowych w Olsztynie: sklep nr 1 ul. Augustowska 3,sklep nr 6 ul. Bałtycka 35, sklep nr 8 ul. Jagiellońska 33a,sklep nr 14 ul. Murzynowskiego 16, sklep nr 15 ul. Wilczyńskiego 8, sklep nr 25 ul. Piłsudskiego 46, sklep nr 33 ul. Żołnierska 45, sklep nr 26 ul. Kołobrzeska 18, sklep nr 36 ul. Prawocheńskiego 11 oraz wsklepie nr 44, Szczytno ul. Długa 17.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.

Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest „Społem” PSS w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 • do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresem: , lub korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko, nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: organizacja@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu /podczas rejestracji Karty Klienta Społem/. W oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia przepisów o Ochronie danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zarejestrowania Karty Klienta i korzystania z przywilejów z tym związanych.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 

 

 

 

do góry