KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - FOTORELACJA

SAMOLOTEM Z MAZUR NA KONCERT RODA STEWARTA ROZSTRZYGNIĘTY:

Z wielką przyjemnością informujemy, że konkurs "Samolotem z Mazur na koncert Roda Stewarta" został rozstrzygnięty.

A oto zwycięzcy:

Nagrodę główną otrzymuje:

Pani Agnieszka M. z Olsztyna

Nagrody pocieszenia wygrali:

Pan Marek G. z Pasłęka, Pani Magdalena M. z Olsztyna, Pani Sylwia P. z Olsztyna, Pan Łukasz P. z Olsztyna, Pan Przemysław P. z Olsztyna, Pani Joanna R.P. z Olsztyna, Pani Magdalena J. z Olsztyna, Pani Karolina K. z Orzysza.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu - dziękujemy !!!

https://www.facebook.com/spolemolsztyn/videos/2191358077846544/

https://drive.google.com/open?id=1OPh1-61TDc1Y_IG7ET014UOEmAyR7Mor

 

  

 

 

 

 

 

„SPOŁEM” PSS w OLSZTYNIE

REGULAMIN KONKURSU

Samolotem z Mazur na koncert Roda Stewarta

   § 1. Postanowienie ogólne:

1) Konkurs pod nazwą „Samolotem z Mazur na koncert Roda Stewarta, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwaną dalej Organizatorem.

2) Fundatorem nagród w konkursie jest:

- PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY, Szymany 150, 12-100 Szczytno, NIP 7451842294

- Wawel S.A.; ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, NIP: 676-007-68-68

3) Konkurs przeprowadzony będzie w sklepach sieci „Społem” PSS w Olsztynie na terenie miast: Olsztyn, Mrągowo, Szczytno, Kętrzyn.

4) Konkurs trwać będzie od 14 lutego do 15 marca 2019 roku.

5) W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Osoby te muszą zamieszkiwać terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6) Administratorem zbioru danych osobowych związanych z Konkursem jest „Społem” PSS w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.

7) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu /zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODOi na nieodpłatne przeniesie praw autorskich majątkowych do utworu. Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.

8) Nie złożenie wszystkich oświadczeń i zgód wymaganych w formularzu konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

9)  W Konkursie nie mogą brać udziału:

- pracownicy „Społem” PSS w Olsztynie

- pracownicy Wawel S.A.

- pracownicy Portu Lotniczego Olsztyn -Mazury.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 

1) W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

a) W okresie od 14 lutego do 15 marca 2019 r. dokonać zakupu w sklepach Społem PSS w Olsztynie produktów firmy Wawel o wartości minimum 5 zł na jednym paragonie fiskalnym- zakup promocyjny

b) Wypełnić formularz konkursowy /Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu/ poprzez:

1. podanie danych osobowych: 

 -     imię i  pierwsza litera nazwiska,

 -     miejscowość zamieszkania,

-     numer telefonu

2.   podanie numeru paragonu, który znajduje się w lewym dolnym rogu pod sumą np.: 00005#1, datę  zakupu ( załącznik nr 2)

3. wyrażenie wymaganych oświadczeń i zgód na potrzeby Konkursu

4. wstawienie daty i podpis uczestnika

- Wypełnić zadanie konkursowe: Dlaczego to właśnie Ty powinieneś polecieć na koncert Roda Stewarda w Krakowie?

- Zachować oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do udziału w konkursie.

2) Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanego zadania konkursowego przysługują mu wszelkie prawa, zwłaszcza prawa własności intelektualnej,
w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłane zadanie konkursowe nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatora, Organizatora, spowodowane opublikowaniem zadania konkursowego zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i Fundatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3) Formularze konkursowe dostępne są w sklepach sieci Społem PSS w Olsztynie oraz na stronie internetowej Organizatora-plik do pobrania.

4) Wypełniony formularz konkursowy należy w dniach 14.02-15.03.2019 roku wysłać:

- na adres e-mail: konkurs@spolem.olsztyn.pl

- pocztą tradycyjną na adres: SPOŁEM” PSS w Olsztynie, Dział Handlu i Marketingu al. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn, z dopiskiem „Konkurs”.

O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

5) Każdy uczestnik może wysłać więcej niż jedno zadanie konkursowe, z tym, że jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia konkursowego.

6) W Konkursie biorą udział tylko ważne formularze konkursowe, tj.

a) niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione ( zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z

b) wykonanym zadaniem  konkursowym, które jest tą częścią formularza, która podlega ocenie komisji konkursowej.

7) Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

a) nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie

b) podaje nieprawdziwe dane osobowe,

c) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora lub Fundatora,

d) zawarł w zadaniu konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe

e) przesłane przez niego zdanie konkursowe narusza prawo lub prawa osób trzecich.

§ 3. Nagrody:

1) Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda główna:  wycieczka  dla 2 osób do Krakowa w terminie 20 - 23 czerwca 2019 r. wraz z biletami na koncert Roda Stewarta w dniu        21.06.19, o wartości 3200 zł brutto - załącznik nr 3

b)  8 zestawów do fondue o wartości 60 zł brutto każdy

c) 4 cotygodniowe nagrody w postaci koszy produktów firmy Wawel o wartości 110 zł brutto każdy.

2) Płatnikiem podatku dochodowego od nagród jest PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

3) W celu odebrania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.

4) Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego,

5) Jeżeli wartość nagrody przekroczy 200 zł ( słownie: dwieście zł) brutto Zwycięzca konkursu,  zobowiązany jest uzupełnić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

1) W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.

2) Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.

I. Nagrody tygodniowe:

1. W każdym tygodniu trwania Konkursu, komisja konkursowa wybierze 1 pracę, której przyzna nagrodę tygodniową.

2. Zwycięzcy nagród tygodniowych zostaną wyłonieni kolejno w dniach: 22.02; 1.03; 8.03, 18.03.19.

3. Jedna osoba może wygrać wyłącznie jedną nagrodę tygodniową.

4. Wpływające zgłoszenia biorą udział w etapach tygodniowych, tylko w tygodniu, w którym wpłynęło zgłoszenie.

5. Wszystkie zgłoszone prace, nie wykluczając prac, które zostały nagrodzone, biorą udział w konkursie o nagrodę główną.

II. Nagroda główna oraz nagrody pocieszenia:

1. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do 29.03.2019 roku.

2. Spośród wszystkich otrzymanych  zadań konkursowych, Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie

3. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół ten będzie dostępny dla wszystkich Uczestników w siedzibie Organizatora..

4. W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy wskazanej w ustępie II pkt.2.

§ 5. Powiadomienie o wygranej 

1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej:

a) Nagrody tygodniowe odpowiednio w dniach: 22.02, 1.03, 8.03, 18.03.19

b) Nagroda główna oraz nagrody pocieszenia: do 8.04.2019 r.

c) Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w ciągu trzech następujących po sobie dni roboczych ( pn-pt).

2. Dane Zwycięzców konkursu ( imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ogłoszone-w przypadku wyrażenia takiej zgody w formularzu konkursowym, również na stronie internetowej Organizatora oraz Facebooku Organizatora oraz Fundatorów.

3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcami konkursu, wówczas tracą oni prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.

5. Organizator po nawiązaniu kontaktu ze Zwycięzcą konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody.

6. Warunkiem wydania Nagrody jest osobisty odbiór oraz okazanie przez Zwycięzcę paragonu, który uprawniał go do udziału w Konkursie oraz dowodu osobistego.

7. Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.

8. Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.

9. Ostateczny termin odebrania nagród upływa 30.04.2019r.

§  6. Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 29.03.2019 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie.

Dział Handlu i Marketingu al. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, pełne dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.

2) Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane.

3) Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 15.04.2019 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.

4) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.  Postanowienia Końcowe

 

1) Regulamin Konkursu dostępny jest w sklepach sieci Społem PSS w Olsztynie, na www.spolem.olsztyn.pl, oraz w dziale Handlu i Marketingu al. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.

2) Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone
w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia..

4) Uczestnicy mają obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych do 15.03.2019 roku. Negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku ponosi Uczestnik.

5) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

6) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

7) Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

8) Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie może nieodpłatnie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu - zgodnie z RODO.  

9) Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z:

- umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,

- utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką,

- wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie jego pamięci,

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu,

- wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Dz. U. nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 90, poz. 631.

Jako Laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

§ 8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25.05.2018r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

1. Administrator przetwarza dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów zgodnie z Regulaminem Konkursu „ Samolotem z Mazur na koncert Roda Stewarta” i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 521 19 24, e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przed zapoznaniem się z treścią naszej strony www.spolem.olsztyn.pl należy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies.

7. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl, zawiera adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystając z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych /adresu e-mail oraz innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości/ w celu przesłania odpowiedzi na przysłane pytanie.

8. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl  może zawierać linki do innych stron internetowych. W związku z powyższym, zalecamy przed zapoznaniem się z treścią strony internetowej, zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych przekazaną od administratora danej strony.

9. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.

10. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:

•          przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu;

•          przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego ( dane laureatów);

•          przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji.

11. Administrator stosuje monitoring wizyjny w placówkach handlowych w Olsztynie i Szczytnie oraz monitoring placu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi, i tablicami informacyjnymi. 

12. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a) żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację, czego dotyczy żądanie);

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji
o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: konkurs@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

Nagroda główna:

- wycieczka lotnicza do Krakowa dla 2 osób w dniach 20 - 23 czerwca,

- transwer z lotniska do hotelu,

- bilety na koncert Roda Stewarda, który odbędzie się w piątek 21.06.19,

- hotel z wyżywieniem,

- voucher na darmowy parking,

- dodatkowe niespodzianki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/03/2019
do góry