Historia

Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie

 

1945-1949

15 maja powstała Spółdzielnia Spożywców „Mazur". 12 lipca Walne Zgromadzenie zatwierdziło pierwszy statut.

5 września nastąpił wpis do rejestru sądowego. 
Skład osobowy pierwszego Zarządu: Michał Staroń, Andrzej Bugajski, Feliks Chmielewski. 

18 maja rozpoczął działalność pierwszy sklep Spółdzielni przy ul. 1-go Maja róg Mrongowiusza. Kierownikiem sklepu została pani Stanisława Pupik. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała 4 sklepy i 2 piekarnie.

1946 r., Spółdzielnia „Mazur", jako najsilniejsza gospodarczo i organizacyjnie, wchłonęła liczne spółdzielnie powstałe w tych latach w układzie branżowym. Liczba członków w 1948 roku wynosiła 4000. Na koniec 1949 roku Spółdzielnia posiadała 42 sklepy, 3 piekarnie, 1 masarnię, 1 wytwórnię lodów.

               

                                     

 

 


1950-59

1950 r. - Spółdzielnia zrzeszała 5900 członków.

1952 r. - Z dniem 17 stycznia nastąpiła zmiana nazwy na Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie.

1958r. - Po modernizacji sklepu przy ul. 1-go Maja róg Mrongowiusza w m-cu kwietniu powstał pierwszy samoobsługowy sklep, który stał się wzorcowym sklepem do organizowania podobnych w Spółdzielni. Nowe formy sprzedaży przyczyniły się do lepszego zaopatrzenia sklepów i rozszerzenia asortymentu towarowego.


1960-69

1960 Spółdzielnia zrzeszała 8400 członków.

1966 Z dniem 1 kwietnia Spółdzielnia stała się oddziałem Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie. Oddział w Olsztynie posiadał: 101 sklepów, 10 piekarń,1 ciastkarnię, 1 wytwórnię wód gazowanych, 5 stołówek, 1 garmażernię.


1970-75

1970 Liczba członków Spółdzielni zwiększyła się do 10893 osób.

1975 Spółdzielnia obchodziła 30-lecie swego istnienia. Prezes Zarządu WPSS - Bronisław Popardowski - z uznaniem wypowiadał się o pracy samorządu i pracowników dla rozwoju miasta i jego regionu w minionym okresie.


1976-89

1976 Z dniem 1 lipca decyzją rządu i Rady „Społem" CZSS, Spółdzielnia rozpoczęła działalność w nowych warunkach organizacyjnych. Spółdzielni powierzono organizację obrotu artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi, codziennego i częstego zakupu oraz prowadzenie działalności gastronomicznej i produkcji artykułów spożywczych. Po reorganizacji liczba pracowników wzrosła z 965 do 2730.

1977 Spółdzielnia posiadała: 159 sklepów, 96 zakładów gastronomicznych (61 otwartych i 35 zamkniętych), 13 zakładów produkcyjnych, 2 ośrodki "Praktyczna Pani", w których funkcjonowało 21 zakładów usługowych, 2 bazy magazynowe.

1978 Spółdzielni przybyło 15 sklepów o łącznej powierzchni 3712 m2. Z nowego budownictwa wprowadzono do eksploatacji 5 pawilonów o pow. użytkowej 2801 m2. Uruchamiając nowe pawilony zlikwidowano 20 sklepów na skutek prac urbanisty-cznych w mieście, prowadzonych przed krajowymi dożynkami.

1984 Z dniem 1 stycznia Spółdzielnia uzyskała samodziel-ność i powróciła do nazwy „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie. Posiadała: 155 sklepów, 55 zakładów i punktów gas-tronomii otwartej, 42 bufety gastronomii zamkniętej, 16 stołówek, 6 punktów gastronomii sezonowej, 7 piekarń, 5 ciastkarni, 2 zakłady garmażeryjne, 2 ośrodki „Praktyczna Pani".

1985 Liczba członków Spółdzielni wynosiła 16950.


1990

Lata 90-te, to okres wdrożenia gospodarki rynkowej, prywatyzacji i powstawania nowych podmiotów na rynku. Prywatyzacja placówek handlowych w znacznym stopniu ograniczyła potencjał handlowy Spółdzielni. W tym okresie zamknięto działalność w 287 placówkach i zakładach dzierżawionych od spółdzielni mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta, które zostały przekazane właścicielom za wypowiedzeniem umów najmu. Na dzień 31 grudnia 1990 roku w Spółdzielni pozostało: 69 sklepów, 7 kiosków detalicznych, 7 piekarń, 2 ciastkarnie, 1 zakład garmażeryjny, 18 zakładów gastronomii otwartej, 21 zakładów gastronomii zamkniętej, 2 magazyny hurtowe, 3 magazyny gospodarcze.


1995-2000

Po okresie porządkowania spraw majątkowych - uwłaszczeniu majątku spółdzielczego - nastąpił okres modernizacji istniejącej sieci handlowej, pod-noszenie poziomu usług oraz promowanie własnej produkcji. W efekcie modernizacji sieci rozszerzono powierzchnię sprzedażową, poprawiono wystrój wewnętrzny i zewnętrzny, wyposażono w urządzenia nowej generacji.

1995 We wrześniu w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie Spółdzielnia uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia. Na uroczystości obecni byli członkowie Spółdzielni, działacze samorządowi i pracownicy. Władze reprezentował V-ce Wojewoda Olsztyński - Krzysztof Fabiański oraz Sekretarz Miasta - Julian Wilczewski. Na uroczystości wręczono państ-wowe i spółdzielcze odznaczenia członkom Spółdzielni, tj.; 5 srebrnych Krzyży Zasługi, 23 odz-naki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", 40 osobom wręczono listy gratulacyjne. Jubileusz uświetnił występ zespołu „Czerwony Tulipan".

W połowie roku 1998 Spółdzielnia przystąpiła do modernizacji sklepu Nr 25 „Malwa" przy al. Piłsudskiego, gdzie z pawilonu o pow. 260 m2 powstał nowoczesny sklep o powierzchni 1800 m2 (1300 m2 powierzchni sprzedażowej) nowocześnie i funkcjonalnie wyposażony z pełną klimatyzacją. Uroczyste otwar-cie sklepu „Malwa" nastąpiło 20 lutego 1999 roku w obecności władz miasta, przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie oraz kilku-tysięcznej rzeszy mieszkańców.

W tym samym roku przy ul. Kołobrzeskiej otwarto kolejny sklep Nr 26 branży przemysłowej - artykuły gospodarstwa domowego, chemia, kosmetyki, zmodernizowano następny pawilon handlowy - sklep Nr 29 "Bratek" przy ul. Żołnierskiej, gdzie z pawilonu o pow. 448 m2 powstał nowoczes-ny sklep o powierzchni sprzedażowej 650 m2.

W 2000 roku Spółdzielnia prowadziła działalność w 28 placówkach detalicznych, 3 piekarniach, 1 piekarnio-ciastkarni, magazynie hurtowym. Jako jedyna w regionie w dalszym ciągu prowadzi działalność społeczno-samorządową w ośrodku „Praktyczna Pani" przy ul. Jagiellońskiej. Po uporządkowaniu spraw członkowskich liczba członków na dzień 30 lipca wynosiła 540.


2002

W celu poprawy wizerunku Spółdzielni i spełniając oczekiwania naszych Klientów zmieniono formę sprzedaży z tradycyjnej na samoobsługową w dwóch sklepach: 
Nr 5 przy ul. Warszawskiej 38 i Nr 7 "Irys" przy ul. Katowickiej 6 oraz zmodernizowano sklep Nr 16 "Kalina" przy ul. Kołobrzeskiej 32, wyposażając go w nowoczesne i funkcjonalne urządzenia.


2003

Po przeprowadzonych pracach remontowo – modernizacyjnych uruchomiono sklep Nr 33 przy ul. Żołnierskiej 45, sklep Nr 17 „Ludwik” przy ul. Okrzei 6. Gospodarka rynkowa, prywatyzacja, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, ekspansja kapitału zagranicznego zmotywowało Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą do podjęcia wstępnych rozmów mających na celu integrację spółdzielni spożywców w woj. Warmińsko – Mazurskim. Efektem w/w działań było podpisanie w kwietniu 2003 r. listu intencyjnego przez 4 spółdzielnie pragnące połączyć się w jeden silny organizm gospodarczy.


2004

Z dniem 01.01.2004 r. nastąpiło połączenie Spółdzielni Handlowej „Alfa" w Olsztynie, „Społem"' PSS w Mrągowie, „Społem" PSS w Kętrzynie i „Społem" PSS w Olsztynie w jedną dużą Spółdzielnię, gdzie Spółdzielnią przejmującą była „Społem" PSS w Olsztynie. W tym samym roku przebudowano i zmodernizowano sklep Nr 6 „Bławatek" przy ul. Bałtyckiej 35, gdzie powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się o 230 m2 i wynosi obecnie 390 m2. Zmodernizowano kolejne placówki handlowe Spółdzielni na terenie Kętrzyna (sklepy Nr 64, Nr 70, Nr 71) i Mrągowa (sklepy Nr 87, Nr 91).


2005

Spółdzielnia prowadzi działalność w 52 placówkach detalicznych na terenie Olsztyna, Mrągowa, Kętrzyna, Nidzicy i Szczytna, w 2 piekarniach, 1 ciastkarni i 2 piekarniach – ciastkarniach oraz magazynach hurtowych; spożywczym i przemysłowych. W Spółdzielni zatrudnionych jest 636 osób, liczba członków - 685 osób. W celu poprawy ekspozycji artykułów przemysłowych zmodernizowano wzorcownię w hurtowni przemysłowej. Spółdzielnia w procesie ciągłym doskonali istniejącą od wielu lat sieć komputerową obsługującą administrację, pion produkcji, hurt spożywczy i przemysłowy. Z każdym rokiem przybywa placówek detalicznych pracujących w systemie komputerowym "program sklep". Aktualnie w Spółdzielni funkcjonuje 9 takich sklepów.
31 sierpnia odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca obchody jubileuszu 60-lecia istnienia Spółdzielni „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie. Na zaproszenie Zarządu „Społem” PSS w Olsztynie w konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów: prasy, radia, telewizji regionalnej oraz telewizji kablowych działających na terenie Warmii i Mazur.
2 września odbyła się główna uroczystość jubileuszu 60-lecia ,,Społem" PSS w Olsztynie, w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, Rada Nadzorcza, czlonkowie i pracownicy spółdzielni, prezesi spółdzielni spożywców „Społem” z województwa warmińsko - mazurskiego oraz przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielni - w sumie okolo 450 osob. 
Z zaproszonych gości, uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. Marian Kozłowski - senator RP, Alfred Domagalski - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Ryszard Jaśkowski - zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem", Janusz Siepioła – pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo warmińsko - mazurskie, Andrzej Ryński - marszałek województwa warmińsko – mazurskiego, Hanna Mikulska - Bojarska - wicewojewoda warmińsko - mazurski, Czesław Jerzy Małkowski - prezydent miasta Olsztyna, Zbigniew Dąbkowski - przewodniczący Rady miasta Olsztyna, Tomasz Witkowicz - wiceburmistrz miasta Mrągowa i Waldemar Nieżorawski - wiceprzewodniczący Rady miasta Mrągowa.
Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było przekazanie sztandaru, nadanego spółdzielni przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Na ręce prezesa Stanisława Tunkiewicza sztandar przekazał Alfred Domagalski - prezes Zarządu KRS. W dalszej części uroczystości wystąpili zaproszeni goście. Odczytano listy gratulacyjne oraz złożono życzenia spółdzielcom i pracownikom naszej Spółdzielni.
Obchody jubileuszu były okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy spółdzielczych i pracowników spółdzielni odznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi. Z rąk Hanny Mikulskiej - Bojarskiej wicewojewody warmińsko - mazurskiego, odznaczenia państwowe otrzymali: Janina Wolna - długoletni działacz spółdzielczy, przewodnicząca Rady Nadzorczej - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Jerzy d'Aystetten – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Anna Maksymiuk, Andrzej Siciński i Bogdan Tatar - Złote Krzyże Zasługi, Krystyna Gudaczewska i Krystyna Lech - Srebrne Krzyże Zasługi oraz Irena Jakóbiuk, Genowefa Kuźmińska, Halina Pietrzyk, Jerzy Staniszewski i Danuta Trochimiuk - Brązowe Krzyże Zasługi.
Alfred Domagalski - prezes Zarządu KRS wręczył 29 członkom spółdzielni odznaczenia „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", a Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem" odznaczył 11 członków - pracowników spółdzielni odznaką „Zasłużony dla „Społem”. Natomiast Czesław Jerzy Małkowski - prezydent miasta Olsztyna za zasługi dla miasta, wręczył 5 członkom spółdzielni Medaliony św. Jakuba.
Wśród odznaczonych odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz Medalionem Św. Jakuba znalazł się pan Aleksander Kamiński - nestor ruchu spółdzielczego z 58-letnim stażem członkowskim w „Społem” PSS w Olsztynie, w wieku 96 lat, pełen charyzmy i poczucia humoru.


2006

1 stycznia zostało przejęte „Społem” PSS w Szczytnie, tworząc jedną dużą Spółdzielnię pod nazwą "Społem" PSS w Olsztynie.


2009

W kwietniu ukończono generalny remont sklepu Nr 64 w Kętrzynie, któremu w drodze konkursu nadano nazwę „Nemezja”.

18 listopada nastąpiło otwarcie sklepu spożywczo-przemysłowego na Osiedlu Brzeziny w Olsztynie. Wybudowany od podstaw market dysponuje 308 mpowierzchni sprzedażowej - jest to jedyny tego rodzaju obiekt handlowy w okolicy. Tradycyjnie, powstaniu nowego sklepu towarzyszyło ogłoszenie konkursu na jego nazwę. Spośród 480 nadesłanych zgłoszeń wybrano propozycję „Aksamitka”, która jest już dziewiątym sklepem „Społem” PSS w Olsztynie, noszącym nazwę kwiatu.

2011

W grudniu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie otworzyła dwa nowe sklepy spożywczo – przemysłowe: przy ul. Morwowej 12 w Olsztynie oraz przy ul. Długiej 17 w Szczytnie. 

Jako pierwszy do dyspozycji klientów oddany został sklep Wrzos w Olsztynie, posiadający 322,7 m²  powierzchni sprzedażowej. Uroczyste otwarcie, z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta, Haliny Zaborowskiej-Boruch, a także przedstawicieli Rady Osiedla Zielona Górka, nastąpiło 1 grudnia.

Kilka dni później, 9 grudnia, Przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z członkami Zarządu Spółdzielni oraz gościem honorowym: Burmistrz Miasta Szczytna , Danutą Górską, dokonali oficjalnego otwarcia sklepu Jagoda w Szczytnie, z powierzchnią sprzedażową wynoszącą 351,5 m².

 

2012 

22 września została zlikwidowana Piekarnia Nr 4 w Olsztynie przy ul. Orłowicza 37.


2013 

27 maja dokonano wielkiego otwarcia nowego sklepu spożywczo-przemysłowego przy ul. Murzynowskiego 16 w Olsztynie - "Dalia", o powierzchni sprzedażowej wynoszącej 660 m2. W uroczystości uczestniczyli: Rada Nadzorcza Spółdzielni, Zarząd oraz goście honorowi: Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty", Pan Roman Przedwojski oraz Przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla Nagórki, Pani Małgorzata Gołębicka. Otwarciu towarzyszyły liczne promocje i degustacje. 150 klientów, którzy dokonali zakupów o wartości min. 100 zł, otrzymało Karty Klienta. Dodatkową atrakcję stanowiły konkursy prowadzone przez zawodników Olsztyńskiego Klubu Piłki Ręcznej Warmia - Traveland.

 

10 września  "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców otworzyła nowy sklep spożywczo-przemysłowy przy ul. Jagiellońskiej 68 w Olsztynie. Wybudowany od podstaw, nowoczesny obiekt handlowy, z salą sprzedażową o powierzchni 292 m2, jest komfortowym miejscem zakupów dla mieszkańców stale rozbudowywanego Osiedla Podleśna.

Oficjalnego otwarcia sklepu dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Bigoszewski wraz z Zarządem "Społem" PSS w Olsztynie.Prezes Zarządu podziękował wykonawcom za sprawną i przedterminową realizację inwestycji – sklep został oddany do użytku miesiąc przed pierwotnie zaplanowanym terminem.

Pierwszych stu pięćdziesięciu klientów, których koszyk opiewał na wartość minimum 50 zł, otrzymało Karty Klienta, upoważniające do zakupów z 4 % rabatem.

W ramach promocji wyrobów produkcji własnej,  "Społem" PSS w Olsztynie zorganizowała także degustację pasztecików z pieczarkami oraz ciastek kruchych, przygotowanych przez Piekarnię – Ciastkarnię Nr 2 w Olsztynie.

Tradycyjnie otwarciu nowego sklepu towarzyszyło ogłoszenie konkursu na jego nazwę. 

 

2014 

26 maja zakończył działalność handlową sklep przemysłowy Nr 28 przy ul. Traugutta 12 w Nidzicy.

29 czerwca zakończył działalność handlową sklep spożywczy Nr 95 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Mrągowie.

Od 9 grudnia w miasteczku akademickim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znów można robić zakupy w sklepie przy ul. Prawocheńskiego 11. Obiekt w ostatnim czasie przeszedł gruntowną przebudowę. 

Poprzedni sklep przy ul. Prawocheńskiego 11, gdzie mieściły się również kwiaciarnia i "warzywniak", objęto projektem estetyzacji miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 „Społem" PSS w Olsztynie mogła swój obiekt handlowy postawić na nowo, jednak z zastrzeżeniem, że jego projekt będzie konsultowany z rektorem oraz komisją architektoniczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Budynek ulokowany jest w najstarszym rejonie miasteczka, w którym obwiązują zasady postępowania regulowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Sklep w Kortowie jest niecodzienny nie tylko ze względu na wygląd. Jest pierwszym w sieci, w którym będzie można zjeść coś na ciepło i napić się np. kawy. Dostępne są kanapki, ale na wyposażeniu jest także piec konwekcyjny -dzięki temu w sprzedaży są m.in. hot dogi czy pieczony kurczak.

W dniu 9 grudnia br. przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Bigoszewski, wraz z członkami Zarządu „Społem" PSS w Olsztynie oraz gośćmi honorowymi m.in. rektorem UWM w Olsztynie prof. Ryszardem Góreckim, kanclerzem dr. inż. Aleksandrem Sochą oraz przewodniczącą Rady Osiedla Kortowo Jolantą From, dokonali oficjalnego otwarcia sklepu o powierzchni sprzedażowej wynoszącej 320,1 m².

Tradycyjnie otwarciu sklepu towarzyszyły liczne promocje i degustacje. Dla 50 pierwszych klientów, którzy dokonali zakupów o wartości min. 50 zł, Spółdzielnia przygotowała Karty Klienta na przyszły rok.

Na koniec 2014 r. Spółdzielnia zatrudniała 630 pracowników,  liczba członków Spółdzielni wynosiła 625 osób.

 

2015

19 czerwca, podczas uroczystej części Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni,  „Społem” PSS w Olsztynie świętowała 70-lecie swojej działalności.

W uroczystości, zorganizowanej w olsztyńskim hotelu Omega, wzięli udział m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Julian Osiecki, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, a także Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”  - Jerzy Rybicki.

Podczas okolicznościowych przemówień, wszyscy honorowi goście z uznaniem wypowiadali się o działalności i osiągnięciach olsztyńskiej Spółdzielni, jednocześnie podkreślając jej znaczenie dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz udział w licznych inicjatywach społecznych w regionie.

Część oficjalną obchodów uświetniło wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom i pracownikom Spółdzielni. Odznaczenie państwowe:Medal za Długoletnią Służbę, z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymała Alicja Szakiewicz - wieloletni kierownik sklepu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Bigoszewski oraz Członek Rady Nadzorczej Barbara Bielecka, uhonorowani zostaliOdznakami za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręczył Statuetki Św. Jakuba: Wojciechowi Bigoszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Stanisławowi Tunkiewiczowi – Prezesowi Zarządu, Janinie Wolnej – wieloletniej Przewodniczącej Rady Nadzorczej, jednemu z najstarszych członków Spółdzielni oraz Barbarze Zarębskiej – Wiceprezesowi Zarządu. Ponadto przyznano 13 odznaczeń  Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego oraz 12 odznaczeń Zasłużony dla Społem.

30 czerwca został zlikwidowany sklep spożywczy Nr 4 w Olsztynie przy ul. Moniuszki 16.

31 lipca zakończył działalność handlową sklep spożywczy Nr 46 przy ul. M.C. Skłodowskiej 6 w Szczytnie.
12 sierpnia "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców otworzyła nowy sklep firmowy pod szyldem "Rogalik" przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8 w Olsztynie.

31 sierpnia zakończył działalność handlową sklep spożywczy Nr 42 przy ul. Solidarności 6 w Szczytnie.

 

2016

Modernizacja dwóch sklepów przemysłowych „Społem” PSS w Olsztynie.

 

Pod koniec 2015 roku „Społem” PSS w Olsztynie podpisała umowę z poznańską hurtownią „Florentyna” w ramach przedsięwzięcia „Sklep patronacki” pod szyldem „NELA – dla Twojego domu”.

Florentyna w ramach projektu zaoferowała olsztyńskiej Spółdzielni wsparcie finansowe na poprawę atrakcyjności punktów dystrybucyjnych (m.in. na regały sklepowe, witryny, materiały reklamowe).

 2 lutego 2016r. został zmodernizowany i dostosowany do standardów ekspozycyjnych sieci NELA sklep Nr 26 przy ul. Kołobrzeskiej 18 w Olsztynie, następnie dnia 29 kwietnia 2016r. - sklep Nr 33 przy ul. Żołnierskiej 45 w Olsztynie.

 „NELA - dla Twojego domu” to sklepy oferujące szeroką ofertę artykułów gospodarstwa domowego renomowanych marek. Nowoczesne, eleganckie sale sprzedażowe zaaranżowane zostały z myślą o klientach, którzy w jednym miejscu chcą znaleźć wszystko dla zaspokojenia swoich domowych potrzeb. W ofercie sklepów znajdują się elementy wyposażenia kuchni, łazienki, a nawet sypialni.

W otwarciu sklepów wzięli udział przedstawiciele poznańskiej hurtowni oraz członkowie Zarządu „Społem” PSS w Olsztynie.

 

W dniach 2-4 listopada 2016r. sklep Nr 8 "Niezapominajka" obchodził 10 urodziny. 

 

Na koniec 2016 r. Spółdzielnia zatrudniała 589 pracowników,  liczba członków Spółdzielni wynosiła 567 osób.

 

2017

W dniach 23-25 kwietnia 2017r. sklep Nr 17 "Ludwik"  przy ul. Okrzei 6 w Olsztynie obchodził 40 urodziny. 

 

16 maja 

Wielkie i uroczyste otwarcie pierwszej Gamy w Olsztynie odbyło się 16 maja przy ul. Augustowskiej 3.  Sklep o pow. handlowej 316 m2  został wyposażony w nowoczesne urządzenia chłodnicze - lady mięsno-wędliniarskie, zamrażarki, regały nabiałowe, ponadto piec konwencyjny, a wszystko to celem zapewnienia klientom najwyższej, jakości usług. Nowy sklep otwarty został pod szyldem Gama. W uroczystym otwarciu Gamy uczestniczył Wiceprezydent miasta Olsztyna, zaproszeni Prezesi Spółdzielni Społem z Warmii i Mazur, przedstawiciele PSD, wykonawcy inwestycji oraz zarząd, rada nadzorcza i pracownicy Społem PSS W Olsztynie. Otwarciu towarzyszyły liczne promocje i degustacje. 50 Klientów, którzy dokonali zakupów o wartości min. 100 zł, otrzymało Karty Klienta.

18 lipca - Uroczyste otwarcie pierwszej Gamy w Mrągowie przy ul. Kościuszki 5.

 

 30 sierpnia - Otwarcie Gamy przy ul. Królewieckiej 47 w Mrągowie.

 

10 października - Otwarcie Gamy przy ul. Młynowej 1 w Mrągowie.

 

 22 listopada - Otwarcie Gamy -  Osiedle Parkowe 16 w Mrągowie.

 

 12 grudnia - Otwarcie Gamy przy ul. Warszawskiej 24 w Mrągowie.

 

Na koniec 2017 r. Spółdzielnia zatrudniała 587 pracowników,  liczba członków Spółdzielni wynosiła 560 osób.

 

2018

29 maja - otwarcie sklepu nr 15 Społem przy ul. Wilczyńskiego 8 w Olsztynie.

Po 29 latach nieobecności Społem powróciło na osiedle Jaroty! Nowy sklep ma ponad 600 metrów kw. powierzchni sprzedażowej. W nowoczesnym wnętrzu  klienci znajdą wszystko to, co wyróżnia nas od konkurencji: tradycyjne działy z mięsem, wędlinami, serami, a także nasze wyroby piekarskie. Nie zabraknie także podstawowych artykułów przemysłowych.

 

Rys historyczny spółdzielni zrzeszonych w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie

 

Mrągowo

W dniu 20.08. 1945 roku odbyło się zebranie w lokalu Zarządu Miejskiego i podjęto uchwałę o powołaniu Spółdzielni Spożywców "Grunwald". W pierwszym miesiącu działalności spółdzielnia liczyła- 28 członków, 7 pracowników, posiadała 1 sklep spożywczy, 1 piekarnię, 1 młyn w Miłomłynie. Spółdzielnia w Mrągowie najistotniejsze zmiany poczyniła głownie w latach 90-tych. W 1989 roku Spółdzielnia prowadziła działalność w 33 placówkach handlowych, 5 zakładach gastronomicznych i produkcyjnych. Zatrudnionych było 370 osób. Liczba zrzeszonych członków wynosiła 3600 osób, uporządkowano sprawy własności majątku. W 1995 roku liczba członków Spółdzielni wynosiła 1400 osób. Zatrudnienie wynosiło 170 osób.

 

Kętrzyn

W 1945 roku w powstała Spółdzielnia Spożywców "Ostoja". Uruchomiono pierwszy sklep spożywczy na rogu ulic Downara i Korszyriskiej / obecnie Sikorskiego i Obrońców Warszawy / z obsługą 2 osobową. Lata 1945 -1960 były okresem dynamicznego rozwoju spółdzielni, w tym czasie powstało wiele nowoczesnych placówek handlowych. W 1946 roku kętrzyńska spółdzielnia "Ostoja" posiadała 8 sklepów detalicznych, liczba członków wynosiła 882 osoby, liczba zatrudnionych -36 osób. Dokonano również kilka istotnych zmian organizacyjnych, do najważniejszych należały:

  • W 1956 roku na mocy zarządzenia władz administracyjnych przekazano wszystkie sklepy z artykułami przemysłowymi - Miejskiemu Handlowi Detalicznemu, przejmując jednocześnie od nich sklepy z artykułami spożywczymi. W tym tez okresie nastąpiła zmiana nazwy spółdzielni z PSS "Ostoja" na PSS "Społem"
  • W 1966 roku połączono Spółdzielnię "Społem" z Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców w Olsztynie. Podstawą działalności Spółdzielni był statut WPSS w Olsztynie.
  • Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę nazwy spółdzielni z WPSS Oddział Kętrzyn na WSS Oddział Kętrzyn. 
    W 1976 roku połączono jednostki handlowe w mieście: PHS, PPG, WSS.

Z dniem 31.12.2003 r. nastąpiło zakończenie działalności Społem PSS w Mrągowie i Społem PSS w Kętrzynie jako samodzielnych jednostek gospodarczych.

W kwietniu 1991 roku po wielu zmianach organizacyjnych na bazie majątku byłego WSS "Społem" powstała Spółdzielnia Handlowa "Alfa" w Olsztynie, która jako samodzielny podmiot gospodarczy działała do 31.12.2003 r.

 

do góry